برای شرکت در این همایش (به عنوان ارائه دهنده، داور و حتی شرکت کننده صرف)، ثبت نام در سامانه الزامی است. بدین منظور از آیکون «عضویت»  وارد صفحه ثبت نام شوید.

عضویت