آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-11-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-11-16
تاریخ شروع همایش
1402-11-25
تاریخ پایان همایش
1402-12-27