همایش بین المللی « مرجعیت علمی در عصر ظهور» بدنبال ایجاد بستری مناسب جهت ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و نظریات علمی در خصوص مرجعیت علمی و عصر ظهور است، تلاش بر این است که در این همایش علمی- پژوهشی، ضمن ارائه آخرین و جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران این عرصه، نتایج قابل استفاده ای برای مخاطبین این همایش فراهم گردد و گام موثری در تبیین اهمیت و تحقق اهداف مورد نظر در این حوزه برداشته شود لذا به طور خلاصه می توان اهداف زیر را برای همایش حاضر برشمرد:

۱. طرح اندیشه مرجعیت علمی به عنوان گفتمانی بین‌المللی و بین‌الادیانی در میان اندیشمندان و دانش پژوهان

۲. تبیین جایگاه مرجعیت علمی و مهدویت در جامعه آرمانی و تمدن مطلوب و مورد نیاز جامعة بشری

۳. تبیین راهبردها و راهکارهای تحقق تمدن واقعی الهی انسانیت

۴. ارائه آخرین دستاوردهای پ‍ژوهشی درزمینه مرجعیت علمی در عصر ظهور

5. آشنایی با آسیب‌ها ، موانع و چالش ها درمسیر تحقق مرجعیت علمی و جامعه مهدوی

6. تبیین جایگاه علوم مختلف در تحقق مرجعیت علمی و عصرظهور

7. تعیین معرفت شناسانه مرجعیت علمی در عصر ظهور و تبیین مفاهیم و حدود آن

8. تبیین منزلت قرآن و آراء‌ پیشوایان دینی در تحقق مرجعیت علمی